Oprema za menjačnice

Menjačnice su prodajno-otkupna mesta na kojima se vrše menjački poslovi koji se odnose na sve poslove prodaje ili kupovine efektivnog stranog novca ili čekova koji glase na stranu valutu fizičkim licima ili od fizičkih lica. Kako su menjčki poslovi strogo regulisani Zakonom o deviznom poslovanju i Odlukom o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova, njih mogu da vrše samo i isključivo banke i ovlašćeni menjači što znači da menjačnice mogu funkcionisati samo pod okriljem ovih institucija.

Da bi menjačnica mogla da radi, mora biti registrovana u Agenciji za privredne registre i to prilikom samog osnivanja. Uslov je i korišćenje standardnog softvera za obavljanje menjačkih poslova kako bi se garantovao rad na propisani način. Menjačnica može da koristi softver Narodne banke Srbije ili banke sa kojom sklapa ugovor o obavljanju menjačkih poslova. Kada je reč o stručnom kadru, svako lice koje radi u menjačnici mora da ima sertifikat Narodne banke Srbije o završenoj obuci za obavljanje menjačkih poslova, minimum srednjoškolsko obrazovanje i dokaz da nije osuđivano za krivična dela.

Rad menjačnice podrazumeva i neke tehničke uslove kao što su: isticanje natpisa „menjačnica“ na srpskom i nekom stranom jeziku, naziva menjačnice i imena vlasnika, dnevne kursne liste, unošenje gotovine u blagajnu menjačkog mesta, izdavanje potvrde o obavljenoj transakciji i posedovanje specijalne opreme za menjačnice.

Šta obuhvata oprema za menjačnice?

U opremu za menjačnice spadaju brojači novca, detektori novca, sefovi, računari, UPS uređaji, štampači, čitači kartica, pultni tanjiri za šaltere, kablovi, elektronske kursne liste, POS oprema, papir, LCD monitori i Port Epson TM.

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije budite slobodni da nas kontaktirate. Naše kontakt podatke možete pronači OVDE.